Rezervační smlouva slouží k potvrzení zájmu strany kupující o koupi nemovitosti a strany prodávající pro prodej nemovitosti. Zároveň jsou v ní stanoveny jednotlivé termíny a samozřejmě i předmět prodeje a jeho prodejní cena.

Podmínky a informace obsažené v rezervační smlouvě se dají následně měnit a upravovat pouze na základě dodatku k rezervační smlouvě.

Strana prodávající se podpisem rezervační smlouvy zavazuje, že po dobu rezervace nebude dále nabízet nemovitost k prodeji, nepodepíše s nikým další rezervační nebo prodejní smlouvu a případně ani nemovitost nezatíží břemenem nebo zástavou.

Strana kupující se pak zavazuje, že do předem dané doby podepíše kupní smlouvu a smlouvu o úschově, a zároveň zaplatí předem smluvenou kupní cenu nemovitosti.

Zároveň pak strana kupující složí rezervační poplatek (blokační úhradu), která je ve většině případů zároveň součástí kupní ceny.

Porušení rezervační smlouvy

Ať už dojde k porušení z jakéhokoliv důvodu a z jakékoliv strany, měl by být postih rovnoměrný. Ve většině případů propadá rezervační záloha, nebo se vrací jen její část.

Pokud rezervační smlouvu poruší strana prodávající, tak by měla mít strana kupující nárok na stejnou náhradu, pokud nedojde k dohodě a případným dodatkům, a to v obou případech porušení.